WYNIKI KONKURSU:

    I miejsce: Aneta Przeniczkowska


   II miejsce: Monika Puszkar-Urbańska


  III miejsce: Monika Szmidt-Zygmunt
  REGULAMIN KONKURSU
   
  I Postanowienia ogólne
   
  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie MAMA (dalej: „Konkurs”).
  2. Konkurs jest organizowany na stronach internetowych www.mintydot.pl , www.wojcikfashion.com i obydwu fanpagach na facebooku.
  3. Organizatorem Konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spalinowej 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000282735, (dalej: „Organizator”) oraz współorganizatorem Konkursu jest Wójcik Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 93 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000654261, (dalej “Współorganizator”). 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
  5. Fundatorem nagród w konkursie jest Q Diamonds Sp. z o.o. i Wójcik Fashion Sp. z o.o.
  6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.
   
  II Uczestnicy konkursu
   
  1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: a) miejscem zamieszkania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada konto e-mailowe lub jedno konto społecznościowe (Facebook lub Instagram)
  2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa 1. Konkurs obejmuje przesłanie zdjęcia i krótkiego opisu w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie posta konkursowego lub przesłanie e-maila z odpowiedzią. 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 09.05.2017 r. 3. Odpowiedź, w formie zdjęcia “mamy z dzieckiem/dziećmi” lub “córki/syna z mamą” i krótkiego opisu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym. Dodatkowo możliwe jest przesłanie zdjęcia z opisem na skrzynkę emailową: konkurs@mintydot.pl
  4. Organizatorzy wybierają spośród uczestników, którzy prześlą jedno zdjęcie, jednocześnie zgodnych z tematem konkursu jakim jest „Mama z dzieckiem”.
  5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
  6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia i e-maile od dnia 9 maja 2017 od godz. 11:00 do dnia 22 maja 2017 do godz. 23.59.
  7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spalinowej 13 dalej „Minty dot” oraz Wójcik Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 93 dalej “Wojcik Fashion”, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam Q Diamonds Sp. z o.o. oraz Wojcik Fashion Sp. z o.o. zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Minty dot pod adresem: https://www.facebook.com/mintydot/ , stronie internetowej: www.mintydot.pl i pod adresem: https:/ www.facebook.com/wojcikfashion/ , stronie internetowej: www.wojcikfashion.com Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Q Diamonds Sp. z o.o. i Wójcik Fashion Sp. z o.o.. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook ( https://www.facebook.com/mintydot/ i https:/ www.facebook.com/wojcikfashion/ ) i stronach internetowych ( http://www.mintydot.pl i http:// www.wojcikfashion.com ) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
  8. Nagrodą w konkursie jest: 1 miejsce: złota bransoletka duo serce Minty dot 2 miejsce: złota bransoletka serce Minty dot 3 miejsce: złota bransoletka serce otwarte Minty dot Oraz przyznanie w drodze wyboru przez osoby odpowiedzialne za konkurs, trzech Voucherów zakupowych o wartości 150 zł do wykorzystania w sklepie online www.wojcikfashion.com
  9. Organizator przyzna nagrody 6 (sześciu) uczestnikom, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Facebook Mintydot i Wojcikfashion oraz stronie internetowej www.mintydot.pl i www.wojcikfashion.com nie później niż 3 dni od zakończenia konkursu.
  10. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe.
  11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook lub drogą emailową, następujących danych: a) Adres e-mail b) Imię i nazwisko c) Data urodzenia d) Adres zamieszkania e) numer telefonu f) numer pesel 11. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10 w ciągu 48 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
  12. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 10
  13. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.
   
  IV Odpowiedzialność
   
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
  2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
  3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku lub emailu i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku lub kilku kont emailowych.
  c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
  e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
  g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
   
  V Przetwarzanie danych osobowych
   
  1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (https://www.facebook.com/mintydot/), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Spalinowej 13. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (https://www.facebook.com/wojcikfashion/), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Wójcik Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyzwolenia 93. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Współorganizatora.
  2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
  3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).
   
  VI Tryb składania reklamacji
   
  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
  2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
  3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.
   
  VII Postanowienia końcowe
   
  1. Konkurs będzie prowadzony od dnia 9 maja 2017 od godz. 12:00 do dnia 22 maja 2017 do godz. 23.59.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  testetss